..


บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้าง และพัฒนาบุคลากร ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยาย และเติบโตอย่าง รวดเร็วของธุรกิจ เรามีความเชื่อมั่น ในการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ มีการจัดการ ด้านความรู้ และผลักดันให้บุคลากร ทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดศักยภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อท่านมาอยู่กับเราที่นี่ ท่านจะได้พบโอกาส การเรียนรู้ ความก้าวหน้า ความเป็นน้ำหนี่งใจเดียวในการทำงาน และการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

เรากำลังรอให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตไปพร้อมกับเรา

สมัครตำแหน่ง (Position) :
เงินเดือนที่ต้องการ (Salary) : บาท(baht)

ส่วนที่1 : ข้อมูลส่วนตัว / PERSONAL DATA
ข้อมูลส่วนตัว / Personal Details
ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.)
Name-Surname ( Mr. / Mrs. / Miss)
อายุ / Age ปี / Yrs. วัน/เดือน/ปีเกิด / Birth Date
จังหวัดที่เกิด / Birth Place กรุ๊ปเลือด / Blood Group
สัญชาติ / Nationality ศาสนา / Religion
ส่วนสูง / Height เซ็นติเมตร / cm. น้ำหนัก / Weight กิโลกรัม / kg.
เลขที่บัตรประชาชน / Citizenship ID No.
วันออกบัตร / Issued date วันหมดอายุ / Expiry date
ที่อยู่ปัจจุบัน / Contact Address
รหัสไปรษณีย / Zip Code
โทรศัพท์
Telephone
มือถือ 08-
Mobile
อีเมล์ :
Email Address
ใบขับขี่ / Driving licence เลขที่ใบขับขี่ (ถ้ามี) / Driving Licence No. (Yes) :

ประเภท / Kind of licence
ท่านมีพาหนะเป็นของตัวเองหรือไม่
Do you have your own vehicle ?
ประเภท
Type of Vehicle
การรับราชการทหาร
Military Status

สถานภาพสมรส / Marital Status

โสด / Single สมรส / Married อื่นๆ / Other


ส่วนที่ 2 : ประวัติการศึกษา / EDUCATIONAL BACKGROUND
ประวัติการศึกษา / Educational Background
การศึกษา
Education
สถานศึกษา
Institute Name
วุฒิที่ได้รับ
Certificate
วิชาเอก/สาขา
Major Subject
คะแนน
เฉลี่ย
GPA
เดือน / ปีที่จบ
Date of Graduated
มัธยมศึกษาตอนต้น
Secondary
..
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
High School /
Vocational
อนุปริญญา / ปวส.
Diploma /
High Vocational
ปริญญาตรี
Bachelor Degree
..
ปริญญาโท / อื่นๆ
Master Degree /
Other

ความสามารถพิเศษ / Special Skill
ความรู้ด้านภาษา
Knowledge
of Language
การพูด/Speaking
การอ่าน/Reading
การเขียน/Writing
ไทย / Thai
อังกฤษ / English
จีนกลาง / Mandarin
จีนแต้จิ๋ว / Teachew
อื่นๆ / Other


ส่วนที่ 3 : ประวัติการทำงาน / WORK EXPERIENCES
*** เรียงอันดับจากปัจจุบันไปอดีต
ชื่อที่ทำงาน
Company
ตั้งแต่
From
ถึง
To
ตำแหน่ง - หน้าที่ Position - Function
เงินเดือนเริ่ม / Start Salary
บาท / Baht
เงินเดือนสุดท้าย / Last Salary
บาท / Baht
ชื่อที่ทำงาน
Company
ตั้งแต่
From
ถึง
To
ตำแหน่ง - หน้าที่ Position - Function
เงินเดือนเริ่ม / Start Salary
บาท / Baht
เงินเดือนสุดท้าย / Last Salary
บาท / Baht
ชื่อที่ทำงาน
Company
ตั้งแต่
From
ถึง
To
ตำแหน่ง - หน้าที่ Position - Function
เงินเดือนเริ่ม / Start Salary
บาท / Baht
เงินเดือนสุดท้าย / Last Salary
บาท / Baht

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการ Send


top^ ......

| Home | About Us | Product | Service | Activity | Contact Us |

 

 


Copyright © 2004 ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของ chianglong.com เป็นของ บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด
326/118 - 124 หมู่ 2 ซอยพุทธบูชา 44, ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร.(+662) 869 3988 - 91 โทรสาร. (+662) 869 3992